Fundacja Federacji Konsumentów

Jak stworzyć dobrą ulotkę reklamową dla konsumenta.

Krótki opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy wszelkich forma przekazu i kontaktu zewnętrznego ze specyficznym odbiorcą, jakim jest konsument, i szczególny nacisk położony został na ocenę zgodności z prawem treści przekazu.

Cel:

Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy prawnej oraz trening i naukę tworzenia prostej formy przekazu, która będzie zrozumiała dla konsumenta, a jednocześnie przedstawi w zgodzie ze standardami konkurencji i rzetelnymi praktykami rynkowymi reklamowany produkt, np. finansowy (ale oferta może dotyczyć również innych grup produktowych !).

Zakres tematyki:

Szkolenie jest poświęcone zasadom tworzenia ulotek i innych ofert, np. druków dystrybuowanych bezadresowo skierowanych do konsumenta. Wspólnie z uczestnikami – na konkretnych przykładach – przedstawiane są przepisy prawa w taki sposób, by kreacja nie okazała się nieuczciwą praktyką rynkową, a informacje zamiast zysków dla konsumenta i przedsiębiorcy nie przyniosły nieporozumień i szkód. Prawo, budowanie zaufania, skuteczna i rzetelna informacja, zwroty, których należy unikać, obietnice bez pokrycia, pominięcie istotnych z punktu widzenia konsumenta i produktu informacji, dobre praktyki i etyka w biznesie.

Oferta skierowana jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników bezpośrednio obsługujących konsumentów, sprzedawców i handlowców oraz kadry zarządzającej wraz z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i kształt przygotowywanych materiałów informacyjnych w komunikacji zewnętrznej, marketing i PR.

Czas szkolenia:

4 godziny + 2 przerwy kawowe

Forma szkolenia:

Proponujemy szkolenie w grupach do 20 osób maksymalnie, będzie ono prowadzone w formie prezentacji multimedialnej połączonej z elementami wykładu, z wspólną z grupą analizą przypadków związanych z konkretnymi przykładami związanymi z tym zagadnieniem. Uczestnikom dostarczamy materiały: papierową wersję prezentacji oraz wyciąg z obowiązujących przepisów prawnych, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wszystkie informacje mają charakter zaproszenia do rokowań i stanowią podstawę do ewentualnych uzgodnień dotyczących przygotowanego przez Fundację Federacji Konsumentów szczegółowego programu, który udostępniamy w trakcie negocjacji, w tym metodyki szkolenia, jego czasu i miejsca