Fundacja Federacji Konsumentów

O nas.

Społeczna gospodarka rynkowa, która jest podstawą ustroju gospodarczego Polski, opiera się z jednej strony na wolności gospodarczej i własności prywatnej, z drugiej zaś – na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Konsumenci, którzy są istotnym partnerem w tym dialogu, coraz częściej są świadomi tego, że wzrost gospodarczy powinien się przekładać na wzrost nie tylko poziomu, ale również i jakości życia. W związku z tym zmieniają się oczekiwania społeczne wobec przedsiębiorstw. Oczekuje się od firm inwestowania części ich zasobów i umiejętności w działania przynoszące korzyści innym interesariuszom, m.in. konsumentom. Takie działanie na rzecz wspólnego dobra leży u podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Budowanie poprawnych relacji rynkowych leży w interesie zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Przejrzyste, zgodne z prawem działania firm odbudują zaufanie konsumentów, którego poziom, w wyniku ostatniego globalnego kryzysu, znacznie się obniżył.
Naszym zadaniem jest pomóc przedsiębiorcom w pozyskaniu zaufania konsumenckiego i budowaniu odpowiedzialnych relacji rynkowych.
W tym celu w 2010 roku  została powołana Fundacja Federacji Konsumentów.
Fundacja prowadzi działania szkoleniowe, edukacyjne i doradcze w zakresie podnoszenia wiedzy przedsiębiorców o obowiązującym prawie konsumenckim, bezpieczeństwie towarów i usług, etycznych i przejrzystych praktykach handlowych oraz budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Oferujemy naszą wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony konsumenta. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w budowaniu prawidłowych relacji z konsumentami i tym samym przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społecznego.