Fundacja Federacji Konsumentów

Likwidacja szkód komunikacyjnych – podstawy prawne obsługi konsumenta.

Krótki opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje przepisy prawne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, wyjaśnia wszystkie sytuacje na styku warsztat – konsument/klient – zakład ubezpieczeń, jakie są uprawnienia stron i najczęściej popełniane błędy.

Cel:

Szkolenie ma za zadanie podnieść kwalifikacje pracowników w zakresie sprawnej, zgodnej z literą prawa i dobrymi praktykami obsługi oraz wypracowanie jak najwyższych standardów w tym zakresie, w poszanowaniu praw i obowiązków stron.

Zakres tematyki:

Szkolenie obejmuje problematykę z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, wyceny, oceny technicznej, cały zakres współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a pozostałymi stronami – konsumentem/klientem i ubezpieczycielem oraz innym przedsiębiorcą (odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji), dokumenty – pełnomocnictwa, zlecenia, korespondencja z ubezpieczycielem, co wynika z przepisów GVO, jak traktować w zależności od okoliczności sprawy tzw. szkodę całkowitą – te zagadnienia i inne, również zgłaszane przez uczestników, omówione zostaną na podstawie przepisów prawnych, orzecznictwa sądowego, oceny konkretnych przypadków, stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych, niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferta skierowana jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników i kadry kierującej przede wszystkim serwisami motoryzacyjnymi, odpowiedzialnej za standardy obsługi klienta, pracowników realizujących je oraz specjalistów odpowiedzialnych za kształcenie pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.

Czas szkolenia:

6 godzin + 2 przerwy kawowe

Forma szkolenia:

Proponujemy szkolenie w grupach 6 do 20 osób maksymalnie, będzie ono prowadzone w formie prezentacji multimedialnej połączonej z elementami wykładu, w blokach tematycznych, każdy zakończony wspólną z grupą analizą przypadków związanych z konkretnym blokiem zagadnień. Uczestnikom dostarczamy materiały: papierową wersję prezentacji oraz wyciąg z obowiązujących przepisów prawnych, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wszystkie informacje mają charakter zaproszenia do rokowań i stanowią podstawę do ewentualnych uzgodnień dotyczących przygotowanego przez Fundację Federacji Konsumentów szczegółowego programu, który udostępniamy w trakcie negocjacji, w tym metodyki szkolenia, jego czasu i miejsca.